Podmínky užití

PODMÍNKY UŽITÍ pro užití webových stránek www.JazykovéZkoušky.cz (dále jen „Podmínky“)

Provozovatelem JazykovéZkoušky.cz je gdi, s.r.o.

IČO: 26301768, DIČ: CZ26301768

Mlýnská 326/12, 602 00 Brno (dále jen „gdi“)

I.Úvodní ustanovení

 1. Gdi provozuje nezávislý internetový portál www.JazykovéZkoušky.cz (dále jen „JazykovéZkoušky.cz“) s informacemi o jazykových zkouškách a s přehledem nabídky kurzů, které na zkoušky připravují. Gdi pronajímá JazykovéZkoušky.cz a jiným organizacím, společnostem a podnikatelům v oblasti vzdělávání (dále jen „Škola“).
 2. Gdi žádné jazykové služby neposkytuje, své jazykové kurzy nenabízí, není majetkově propojena s žádnou jazykovou školou a všem školám zajišťuje jednotná pravidla a podmínky prezentace jejich kurzů.
 3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících JazykovéZkoušky.cz (dále jen „Student“) při každém přístupu na stránky JazykovéZkoušky.cz, jakož i další související právní vztahy.
 4. Student svým vstupem na JazykovéZkoušky.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 5. Gdi může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na JazykovéZkoušky.cz,, aby se s nimi mohl Student bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na JazykovéZkoušky.cz.

II.Pravidla užití stránek JazykovéZkoušky.cz

 1. Přístup a používání JazykovéZkoušky.cz je bezplatné. Student však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání JazykovéZkoušky.cz (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Gdi pronajímá JazykovéZkoušky.cz Školám a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Školami na JazykovéZkoušky.cz. Gdi nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnoust a formu) materiálů zveřejňovaných na JazykovéZkoušky.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Škol prostřednictvím JazykovéZkoušky.cz.
 3. Gdi neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů …) zveřejněných Školou.
 4. Gdi neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na JazykovéZkoušky.cz.
 5. Gdi není účastníkem smluvních vztahů mezi Školou a Studentem. Gdi nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností plynoucích z výběru kurzu na JazykovéZkoušky.cz Studentem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Studentovi na základě nebo v souvislosti s jednáním se Školou.
 6. Gdi nezaručuje nepřetržitý přístup na JazykovéZkoušky.cz, ani nezaručuje bezpečnost JazykovéZkoušky.cz. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou Studentovi při užívání JazykovéZkoušky.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na JazykovéZkoušky.cz, škody způsobené nepřístupností, poruchou JazykovéZkoušky.cz nebo počítačovými viry. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Studenta.
 7. Kliknutím na některé odkazy na JazykovéZkoušky.cz může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 8. Student nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Studenta do systému JazykovéZkoušky.cz.
 9. Gdi si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Studenta na JazykovéZkoušky.cz.

III.Ochrana osobních údajů

 1. Gdi zpracovává osobní údaje Studentů, kteří si zažádají o pomoc s výběrem kurzu Školou.
 2. Ochrana osobních údajů Studenta je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Student souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen jako „Osobní údaje“) a souhlasí, že Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 4. Student souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností gdi pro realizaci práv a povinností vyplývajících ze Zprostředkované smlouvy, pro účely odebírání upozornění na nové kurzů a pro zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Student se zavazuje, že své Osobní údaje uvede pravdivě a přesně.
 6. Student potvrzuje, že že byl poučen o tom, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Student prohlašuje, že byl obeznámen s tím, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů má právo kdykoli písemně odvolat.
 7. Student může požádat o informace o zpracování svých Osobních údajů a gdi je mu povinno tuto informaci předat. Gdi má právo za to požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností gdi a Školami na elektronickou adresu Studenta uvedenou v Osobních údajích a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení gdi na tuto adresu. Souhlas Studenta se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a student ho může kdykoli písemně odvolat.

IV. Vlastnická a autorská práva

 1. Gdi je vlastníkem aplikace JazykovéZkoušky.cz.
 2. JazykovéZkoušky.cz jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Gdi drží veškerá majetková práva vztahující se k JazykovéZkoušky.cz.
 3. Fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Škol a Školy na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 4. Obsah JazykovéZkoušky.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělilo gdi předem souhlas.

V.Práva a povinnosti Studenta

Student vůči gdi prohlašuje, že:

 1. je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk,
 2. se před zahájením užívání JazykovéZkoušky.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 3. veškeré údaje, které poskytuje gdi, jsou pravdivé, úplné a přesné,
 4. bude používat JazykovéZkoušky.cz prostřednictvím jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Student vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má gdi právo tyto účty zrušit.
 5. nebude používat JazykovéZkoušky.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 6. bude používat JazykovéZkoušky.cz jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Studentů nebo gdi,
 7. bude používat Jazykovky pouze v souladu s jeho určením.
 8. Student je povinen při užívání JazykovéZkoušky.cz dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva gdi a Škol, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Student zejména nesmí:
 9. užívat JazykovéZkoušky.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
 10. komerčně využívat kterékoli části JazykovéZkoušky.cz způsobem, který může poškodit gdi a/nebo Školu nebo ostatní Studenty, kteří zde mají svůj uživatelský účet,
 11. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Studentů,
 12. šířit nebo měnit grafické a textové materiály Škol (viz bod IV. Vlastnická a autorská práva),
 13. zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část JazykovéZkoušky.cz nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi JazykovéZkoušky.cz,
 14. používat takový software nebo postupy přístupu ke JazykovéZkoušky.cz, které by mohly negativně ovlivnit provoz JazykovéZkoušky.cz..

VI.Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem gdi se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití JazykovéZkoušky.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20.11.2012

V Brně dne 20.11.2012